Adult typing on cell phone

Txawm tias koj tau ntsuam xyuas nyob hauv chaw kuaj mob, tsev kho mob, tsev kawm, khw muag tshuaj los sis ntsuam xyuas ntawm tsev, thov siv ob peb feeb qhia rau Public Health (Feem Kho Mob Nkeeg). Koj tuaj yeem pab tau peb ua kom kab mob COVID-19 sib kis qeeb nyob rau Cheeb Tsam Nroog Dane thiab kawm paub yam uas koj thiab koj tsev neeg yuav tau ua txuas ntxiv.

Sau qhov kev xam phaj nyob hauv online, uas yuav pab qhia koj tus kheej thiab cov neeg nyob ib puag ncig ntawm koj kom tau nyob nyab xeeb. Cov lus nug yuav pab rau koj paub tau sij hawm koj yuav tau cais, cov neeg uas koj tau nyob ze thaum koj tau tus kab mob thiab koj yuav tau qhia rau cov neeg nyob ze thiab txheeb ze koj. Nws yuav siv sij hawm li 10 feeb los ua kom tiav.


Kuv tau mus kuaj es pom tias muaj mob nyob rau ntawm ib qhov chaw kuaj.

Yog koj twb tau kuaj es pom tias muaj mob lawm nyob rau ib qhov chaw kuaj thiab tau muab ib tug xov tooj ntawm tes uas hu tau rau koj tus kws kho mob los sis txuas nrog COVID, koj yuav tau txais ntawv ceeb toom los ntawm Public Health kom rau cov lus teb cov lus nug txog COVID. Tsab ntawv ceeb toom xa los ntawm 91972 los sis 94902. Koj tuaj yeem hu tau rau peb txhua sij hawm rau tus xov tooj (608) 266-4821 mus lees paub txog tsab ntawv yog koj tseem tsis tau paub meej. Peb yuav ib txwm tsis nug txog koj tus naj npawb npav los sis nyiaj txiag lwm yam.

Yog koj tsis tau txais tsab ntawv ceeb toom no, koj yuav tau mus ua qhov kev xam phaj online tam sim no.


Kuv tau kuaj es pom tias muaj mob nyob hauv tsev.

Koj yuav tau qhia txog kev hauv tsev tias muaj mob lawm thiab mus ua qhov kev xam phaj online ntawm no.

Peb kuj xav qhia koj kom mus kuaj ntxiv tom qab nyob rau hauv ib qhov chaw kuaj mob los sis kuaj ntawm ib qhov chaw kuaj hauv zej zog kom paub meej txog qhov txiaj ntsim kuaj. Qhov tshwj xeeb yog yuav tau mus kuaj ntawm ib qhov chaw kuaj yog tom qab koj xav tau daim ntawv pov thawj tias koj mob COVID-19 dua lawm, xws li yuav mus ncig txawv tej chaws los sis cov ntaub ntawv txheej txheem kho mob.

Ua tsaug qhov uas koj pab tiv thaiv koj tus kheej, cov neeg koj hlub thiab koj lub zej zog los ntawm tsis pub COVID-19 sib kis!

Qhov ntsiab lus no pub dawb xwb rau kev siv rau daim khaj credit txuas rau Public Health Madison & Dane County thiab txoj kab txuas mus rau daim qauv tshaj tawm thaum thawj.