Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Nag hmo qhov hluav taws kub hnyiab ntawm peb lub Zos sab hnub poob (west side) ua ib qho tseem ceeb heev rau peb nco qab tias peb cov neeg ua hauj lwm xub mus pab ua ntej (first responders) yog cov muab lawv tus kheej tso rau tej yam nyuab tsis zoo ua rau neeg raug muaj mob taus (harm’s way) es thiaj li pab tau peb kom tsis muaj teeb meem (safe) nyob rau lub caij muaj qhov kab mob thoob ntiaj teb (pandemic). Rawm tias peb cov coob yog cov tau zoo (luxury) es cia peb tus kheej nyob zoo tsis muaj teeb meem rau tom tsev, sim ua qhov ib tug nyob deb ntawm ib tug, siv ntaub npog thaiv qhov ncauj qhov ntswg thiab siv lwm yam kev tiv thaiv, lawv cov uas tau xaiv cov hauj lwm luam pab sawv daws (public services) ua lawv lub luag hauj lwm (calling) xuaj laim lawv tsis tau zoo li sawv daws.

Tsis hais cov hauj lwm tua hluav taws, pab thaum muaj neeg coj phem thiab tsis zoo (crime and disorder), pab thaum muaj kev mob nkeeg (health services) thiab pab cov neeg uas toob kas kev pab tshaj plaws, pab tu peb cov vaj tsev loj (buildings) los yog tsav ib lub npav (bus), qhov ua kom nyob tau deb (physical distancing) kom pab tiv thiav lawv tus kheej tsis yog ib qhov peb cov neeg ua hauj lwm xub mus pab ua ntej (front line workers) muaj. Nyob rau thaum muaj tej yam kub tes kub taws (crisis), lawv ua qhov toob kas yuav tsum tau ua pab rau lwm cov neeg, xuaj laim ua rau lawv muaj tej yam tsis zoo kawj taus (risks) rau lawv tus kheej nyob rau lub caij no. Qhov tias kuv yog tus tswv zos (mayor), kuv muaj kev nav thwm hawm txog thiab zoo siab ua tsaug txog qhov lawv rau siab sib zog ua hauj lwm (dedication).

Tab sis peb cov neeg ua hauj lwm xub mus pab ua ntej (frontline workers) tsim nyog yuav tsum tau peb cov kev zoo siab ua tsaug rau lawv (gratitude), lawv tsim nyog yuav tsum paub tias yog thaum lawv muaj mob vim qhov lawv ua lawv txoj hauj lwm pab (having served), lawv yuav tau kev pab rau lawv. Ua ntej lub vas thiv dhau los no, kuj muaj ib qhov ntaub ntawv sau txog ib txoj cai tshiab (legislation) xa los mus rau ntawm lub Xeev cov nom tswv pawg sau tsim cai tshiab (State legislature) uas yog tias ua tau kuj yuav muaj kev pab tiv thaiv ntxiv rau cov neeg ua hauj lwm xub mus pab ua ntej (first responders) yog thaum muaj qhov ntseeg tias lawv kis tau (contracted) ib tug kab mob sib kis lawm (contagious disease) thaum lub sij hawm ua lawv cov hauj lwm. Lub vas thiv dhau los, kuj muaj ib qhov ntaub ntawv muab txoj cai tshiab kho sau pauv dua (amendment introduced) uas muaj qhov pauv yuam (shifted the burden) kom tus neeg ua hauj lwm kis tau tus kab mob nws yuav tsum muaj qhov kuaj qhia tau tseeb (prove) tias lawv kis tau (contracted) tus kab mob nyob rau thaum lub sij hawm lawv ua lawv cov hauj lwm (employment duties).

Hais txog tus kab mob COVID thoob ntiaj teb (pandemic), uas cov neeg muaj tus kab mob (infected individuals) es kis tau rau lwm cov neeg (contagious) ua ntej lawv muaj tej yam mob tshwm sim (physical symptoms), qhov no yog ib qho nyuab kawg li yuav ua tsis tau (virtually impossible) kom peb cov neeg ua hauj lwm lawv muaj qhov kuaj qhia tau tseeb (prove) seb lawv raug (exposed) kis tau tus kab mob thaum twg.

Peb cov neeg ua hauj lwm xub mus pab ua ntej (frontline workers) tsim nyog yuav tsum tau kev pab zoo dua. Lawv tsim nyog yuav tsum tau kev pab kom tsis txhob muaj kev nyuab siab (peace of mind) es paub tias, thaum lub sij hawm lawv muab lawv tus kheej tso rau tej yam nyuab tsis zoo ua rau neeg raug muaj mob taus (harm’s way) kom tiv thaiv tau peb, peb yauv tsum tau sawv cev npaj pab lawv thiab cov neeg lawv hlub yog thaum lawv muaj qhov toob kas kom peb pab.

Kuv hais txog kev txawj xav thiab to taub ntawm tas nrho peb lub xeev cov nom tswv pawg sau tsim cai tshiab (state legislators) kom lawv pab txhawb (support) txoj cai tshiab uas xub pib sau ua ntej (original bill), es tsis txhob pab (oppose) qhov ntaub ntawv muab txoj cai tshiab kho sau pauv dua (amend) uas yog ib qhov tsis zoo kaj das (threatens) yuav ua kom peb cov neeg ua hauj lwm txais tsis tau (unable to secure) qhov Kev Pab Them Nyiaj Ua Hauj Lwm Thiab Nqi Kuaj Kho Mob Thaum Raug Mob Tom Hauj Lwm Es

Ua Tsis Taus Hauj Lwm (Workers Compensation) thaum lawv toob kas qhov no tshaj plaws.

Kev Tiv Tauj