Kob Tshuaj Perfluoroalkyl thiab polyfluoroalkyl (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS) yog ib yam tshuaj khes mis uas tib neeg-tsim tawm los uas tau ri mus thoob plaws nyob rau ntawm ib puag ncig. Kev muaj PFAS ntau tuaj yeem cuam tshuam kev noj qab haus huv tau. 

dej ntws tawm los ntawm yeeb nkab

PFAS Cov Kev Cuam Tshuam Kev Noj Qab Haus Huv

Saib thoob plaws ntawm PFAS seb yog dab tsi, txoj hauv kev neeg nphav raug, txoj hauv kev nws cuam tshuam kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev txo kev nphav raug. 


Rau Hli 8, 2022

Tsev Tsim Tso Dej Madison Water Utility yuav muaj ib lub rooj sib tham hais txog hauv nroog lub Qhov Dej Tshau 15. Lawv kuj yuav qhia ib qhov kev npaj kho tshuaj PFAS yuav muaj no. Koj hais tau yam xav kom ua rau qhov kev npaj nov rau hauv lub rooj sab laj no thiab cov muaj tom ntej no. Lub Tsev Tsim Tso Dej yuav muaj khoom noj txom ncauj thiab lwm yam kev pab cuam. Lub rooj sab laj yuav muaj rau lub Rau Hli 30 thaum 6:30 p.m txog 8:00 p.m nyob rau lub tuam tsev East Madison Community Center, 8 Straubel Court, Madison.

Rau Hli 3, 2022

Lub WI DNR yuav muaj PFAS Technical Group lub rooj sab laj rau hnub Vasxuv (Friday), Rau Hli 17, 2022 thaum 9:00 a.m – 10:30 a.m nyob hauv Zoom. Nrog cov Qhua Cheb Ntxuav Tu (Clean Production Action) thiab NSF. Lub rooj sab laj cov ntsiab lus sib tham thiab qhov zoom link muaj ntawm no.