khob dejPFAS tau nkag mus rau cov khoom xa dej haus vim tias lawv tau raug siv yam nthuav dav, tsis sib tawg yam yooj yim, thiab txav mus los nyob rau cov dej hauv av. Raws li cov feem xyuam uas mus tau ntawm kev noj qab haus huv, ntawm tsoom fwv nrab kev tswj kav thiab cov xeev tab tom saib xyuas los tswj hwm PFAS nyob rau cov dej haus.


Thoob Teb Chaws

Txoj Cai Kev Nyab Xeeb Rau Dej Haus (Safe Drinking Water Act, SDWA) siv rau pej xeem cov dej haus thoob plaws Teb Chaws Mes Kas los ntawm kev tswj hwm ntau dua 90 tus dej haus tsis huv. Lub Chaw Hauj Lwm Tiv Thaiv Ib Puag Ncig (Environmental Protection Agency, EPA) muaj txoj cai tswj fwm kev siv Qib Dej Tsis Huv Tshaj Plaws rau cov tshuaj khes mis tua kab mob tshwj xeeb thiab tuaj yeem xav saib xyuas cov khoom siv dej hauv zej tsoom.

Tam sim no tsis muaj cov qib kev ua paug tau tsim muaj rau PFAS cov tshuaj. Lub EPA tau pib cov kauj ruam los ntaus nqi ntawm kev xav tau rau ib qho ib kev ua paug tsis huv rau ob yam kev siv ib txwm ntau tshaj plaws thiab kev kawm PFAS cov khoom sib tov ntau tshaj plaws nyob rau hauv cov dej haus: perfluorooctanoic acid (perfluorooctanoic acid, PFOA) thiab perfluorooctane sulfonic acid (perfluorooctane sulfonic acid, PFOS), nyob rau txuas ntxiv txog kev nrhiav ntawm lwm cov PFAS cov khoom sib tov Txij thaum tam sim no tsis muaj qib kev ua paug siab tshaj plaws, cov feem dej zej tsoom tsis tau thov kev sim ntsuas rau PFAS.

Nyob rau xyoo 2016, ntawm EPA tau tsim muaj ib qho kev pab tswv yim kev noj qab haus huv rau PFOA thiab PFOS  ntawm 70 feem rau pua txhiab lab tau sib koom ua ke raws li kev tshawb fawb tam sim no. Ntawm Qhia Tswv Yimnyob rau qib txij li, los sis qhov ntau, nyob hauv qab qhov uas tsis phom sij rau tib neeg ntawm cov khoom sib tov no.

Ntawm EPA tau siv kev tshawb fawb txog kev teeb tsa cov kev pab tswv yim kev kawm txog kev noj qab haus huv ntawm cov qib uas sab laj txog tsiaj txhu, cov kev kawm txog tib neeg, cov pej xeem uas lub cev muaj zog tsis txaus thiab kev nphav raug lwm yam txog PFAS uas tej zaum neeg yuav muaj nyob rau lawv ib puag ncig. Txawm hais tias feem ntau ntawm cov xeev tam sim no tau ua raws li Teb Chaws Mes Kas Lub EPA kev pab tswv yim kev noj qab haus huv, ntau lub xeev tau siv kev tshawb fawb ntxiv, los sis tau siv cov kev nkag mus txog sib txawv los ntaus nqi kev phom sij uas muaj mus tau ntawm PFAS nyob rau cov feem dej haus, teeb tsa cov kev cai qis dua 70ppt.

Cov kev sib txawv nyob rau ntawm kev ntaus nqi ntawm kev phom sij uas cov xeev tau siv nyob rau kev txhim kho ntawm dej haus cov cov qauv caixam nrog cov neeg haus dej ntau npaum cas, cov kev piv txwv sib txawv hais txog kev nphav raug PFAS los ntawm cov chaw tsim dej tsis yog-dej haus, cov kev txiav txim siab fab hauj lwm yam li kev cuam tshuam kev noj qab haus huv tau pib kawm thiab/los sis kev txiav txim siab rau cov pej xeem uas lub cev muaj zog tsis txaus, thiab zej tsoom, kev nom tswv, thiab cov kev cov nyom kev lag luam ntawm cov zej zog kev cuam tshuam.


Xeev Wisconsin

Xeev Wisconsin Kev Txhim Kho Qauv Cai Cov Dej Hauv Av

Nyob rau txuas ntxiv txog ntawm tsoom fwv nrab Ua Cov dej Haus Nyab Xeeb, xeev Wisconsin siv lub xeev cov dej hauv nruab av ruaj cov qauv cailos tiv thaiv thiab ua kom ntseeg tau qhov chaw dej hauv qav av kom huv txij thaum ntau dua ob npaug-peb ntawm Wisconsin cov neeg nyob hauv siv cov dej hauv nruab av ua lawv cov dej haus, tab txawm tias yog ib lub qhov dej ntiag tug los sis feem dej haus zej tsoom.

Nyob rau xyoo 2018, nyob rau kev tu ncua ntawm kev quab yuam siv kev ruaj khov thoob teb chaws, Wisconsin tau pib txheej txheem los tsim ib qho Wisconsin cov dej hauv nruab av ruaj khov rau ob PFAS: PFOA thiab PFOS, los tiv thaiv kev noj qab haus huv zej tsoom. Kev tshawb fawb ntxiv nyob ntawm kev cuam tshuam kev noj qab haus huv uas muaj lawm rau ob yam PFAS no, tshaj li rau ntau lwm yam PFAS.

Tom qab ua qhov kev tshawb fawb dav, nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj 2019, Wisconsin Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Health Services) pom zoo Tus Qauv Kev Siv Dej Hauv Av ntawm 20 feem rau ntawm toj ib lab-lab rau PFOA thiab PFOS los ua ke rau Wisconsin Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Huab Cua Dej Av (Department of Natural Resources). Qhov kev qhia no yog hloov kho dua ntawm cov qauv cai dej hauv nruab avtau teeb tsa raws li “ puag ncig 10.” Qhov kev qhia no los yuav qhia paub txog cov dej saum npoo av thiab thiab cov qauv cai txog zej tsoom cov dej haus.

Kev ntsuam xyuas dua thiab tau qhia kev xam pom rau cov qauv cai rau PFAS uas muaj raws li hauv qab no:

Lub xeev Wisconsin Department of Natural Resources yuav nthuav dav txuas mus ntxiv ua raws kev cai-tau ua, xam nrog zej tsoom ib ncua sij hawm lus hais, tsim cov qauv cai dej hauv nruab av, nrog ib qho kev khwv yees hnub tim ua tiav ntawm Lub Caij Nploj Ntoos Zeeg xyoo 2021.

Nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj xyoo 2019, lub xeev Wisconsin Department of Natural Resources tau hais mus rau Department of Health Services kom muab lus qhia rau ib qho kev txuas ntxiv 34 PFAS cov khoom sib tov. Cov lus qhia ntawm cov qauv cairau cov khoom sib tov no yog khwv yees kom xa rov qab rau Department of Natural Resources nyob rau xyoo 2020. Cov lus qhia nov yog hloov pauv dua ntawm cov qauv cai dej hauv nruab av yog raug teeb tsa raws li “puag ncig 11.”


Kev Tawm Kev Cai Lij Choj Qib Xeev

Tus Thawj Coj Cov Lus Txib #40

Cov kev ua no yog hloov kho txiaj ntsig ntawm dej nyob rau lub xeev Wisconsin kom kho mus deb ntxiv tom ntej los ntawm kev tso tawm ntawm Tus Thawj Coj Cov Lus Txib #40 los ntawm Governor Evers uas tau hu rau kev koom tes ntawm lub xeev Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Yam Ib Txwm Muaj (Wisconsin Departments of Natural Resources), Feem Hauj Lwm Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv, thiab Feem Hauj Lwm Kev Ua Liaj Ua Teb, Feem Haum Lwm Kev Ua Lag Luam, thiab Feem Hauj Lwm Tiv Thiv Tus Neeg Siv los soj ntsuam thiab txo qis kev sib khoom ntawm PFAS. Raws cov kev ua nyob ntawm Tus Thawj Coj Cov Lus Txib qhov ua mus tom ntej, lub vas sab no yuav raug hloov pauv dua nrog rau cov ntaub ntawv uas cuam tshuam nrog.


Pab Pawg Muab Tswv Yim Fab Tev Niv Rau PFAS

Ntawm PFAS Technical Pab Pawg Pab Tswv Yim yog ib pab pawg ua hauj lwm tau teeb tsa nyob rau xyoo 2019 los sib tham cov teeb meem cuam tshuam txog PFAS nyob rau xeev Winsconsin. Pab pawg muaj neeg ua hauj lwm los ntawm lub xeev Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Yam Ib Txwm Muaj (Wisconsin Department of Natural Resources) thiab tsis muaj ib qho kev ua tswv cuab tau teeb tsa; ib tog twg uas ntxim siab yuav rau siab thiab kev sab laj yog qhib rau zej tsoom.