Chalk Drawing of ConnectionsHu (608) 266-4821 txhawm rau paub ntau txog cov kev pib no. Muaj kev txhais lus.

Kev Pib tshwj Xeeb

Peb txhawb cov zej zog pib ua yam muaj lub dag zog zoo uas yog qhuas cov muaj feem, pab tes hauj lwm, thiab pab cov koom tes hauv zej zos pib ua tej yam txhawb kev noj qab haus huv rau pab pawg uas muaj lub dag zog tsis tshua zoo.

Qee cheeb tsam uas ua yog muaj:

  • Txhawb leej niam thiab me nyuam yaus lub dag zog
  • Txo cov kev quab yuam thiab kev raug mob
  • Tiv thaiv kev hiam los ntawm dej cawv, luam yeeb, thiab tshuaj
  • Txhawb kom nkag mus tau kuaj mob thiab kuaj kaus hniav
  • Pab txhawb cov ib ncig puav vij uas pab cov mob hlwb, noj kom muaj lub dag zog, thiab nyob nquag plias

Peb Txhawb Cov Zej Zog Pib Ua Kom Muaj Lub Dag Zog Zoo Tau Li Cas

Kev Kis Mob thiab Ntaus Nqi Cov Txheej Xwm (Epidemiology & Data Analysis)

Sau, Ua, ntaus nqi thiab txuas lus yam ntsig txog cov txheej xwm lub dag zog txhawm rau soj ntsuam xyuas cov pej xeem lub dag zog, saib seb txoj hau kev mob nkeeg zoo li cas, kev tiv thaiv kab mob, thiab qhia rau tes dej num ua cov kev cai kom txhawb txoj hauj lwm lub dag zog.

Txoj Cai Lub Dag Zog

Soj ntsuam thiab ntaus nqi txoj cai lub dag zog, thiab ntau kev ze nrog rau ntau feem, txhawm rau koom tes fab lub dag zog yuav coj mus ua kev txiav txim siab.

Tsim Tes Dej Num thiab Kev Soj Ntsuam (Program Development & Evaluation)

Koom tes nrog niam txiv pej xeem, kev lag luam, thiab cov ua hauj lwm rau tsoom fwv uas yog muab kev pab los ntawm kev tsim tes dej num
thiab kev soj ntsuam, txhawm rau kom paub meej tias tes dej num tau teev lub hom phiaj tsim nyog, cov hau kev yuav coj mus rau qhov ua tau tiav, thiab
cov kev mus saib cov txiaj ntsig.

Kev Raug Zoo Nrog Niam Txiv Pej Xeem

Kev rau zoo nrog tsoom niam txiv pej xeem thiab kev sib tham uas yog siv daim kom tswj kev muaj vaj huam sib luag ntawm cov haiv neeg los pab cov cai, cov kev ua hauj lwm thiab ib ncig puav vijhloov mus rau kev txhawb niam txiv pej xeem lub dag zog.